Prof. Dr. Salim YÜCE | Dekanlık

2023-2024 DEKANLIK DÖNEMİ FAALİYETLERİM

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE UYGULAMAYA KONMUŞ YENİLİKÇİ BİR MODEL:

“YTÜ-FEF TEMEL BİLİMLER EĞİTİMİ MODELİ”

 1. Temel bilimlerin, hayata değer katan her bilimsel ve teknolojik gelişmenin ve tüm mühendislik uygulamalarının temelinde olduğu gerçeğinden hareketle ve
 2. Ülkemizin ve insanlığın geleceğinin inşası açısından temel bilimlerin önemini hatırlatma ve temel bilimlerin iade-itibarına yönelik somut katkı sunma motivasyonu ile,
 3. 1 Şubat 2023 tarihinden bu yana Dekanlık görevini yürüttüğüm Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde,
 4. Temel bilimler bölümlerinin niteliğini ve tercih edilebilirliğini sürdürülebilir şekilde arttırmak üzere,

Öncü bir temel bilimler eğitimi modeli geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.

 

Fen-Edebiyat Fakültelerinin Yeniden Yükselişine Doğru Öncü Bir Adım: “YTÜ-FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli çerçevesinde, dört ana kategoride gerçekleştirilen uygulamaların kavramsal yapısı ile vurgu noktaları aşağıda sunulmuştur.

 

1. Öncü Öğretim Planı Tasarımları: Temel Bilimlerin Yeniden Yükselişine ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Güçlü Bir Adım

 • Mevcut/gelecekteki toplumsal ihtiyaçların analizi/projeksiyonu üzerinde temellenen,
 • Eğitimde uluslararası kalite ölçütlerini dikkate alan,
 • Sağlam bir temel bilim altyapısı üzerine inşa edilen,
 • İlgili alanlarda tasarlanan “Zorunlu Fakülte Dersleri” ile “Yapay Zekâ”, “Bilgi Teknolojileri”, “Kariyer Planlama ve Mesleki Etik” ve “Sosyal Sorumluluk ve Adalet” konularına özel önem veren,
 • Yüksek nitelikli bir alan eğitiminin yanı sıra yenilikçi sertifika programları ile disiplin içi ve disiplinlerarası bilimsel uzmanlaşmayı destekleyerek yüksek istihdam edilebilirliğe olanak sağlayan katma değerli öğretim planları tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur.

 

2. Temel Bilimler Farkındalık Çalışmaları: Temel Bilimlerin Öneminin Yeniden Düşünülmesi

 • Akademisyenler, üniversite öğrencileri, orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan iç ve dış paydaşlara yönelik bir farkındalık ve ortak akıl geliştirme etkinliği olan “YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Farkındalık Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

 

3. Lisans Öğrencilerini Bilimsel Araştırmaya Özendirme Çalışmaları: Bilim İnsanı Kimliğinin Lisans Düzeyinde Geliştirilmesi

 • “Lisans Bitirme Tezi Poster Sunumları”, 
 • “Fakülte Çarşamba Seminerleri” uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
 • Ülkemizin temel bilimler bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin tamamlanan veya devam eden TÜBİTAK 2209-A/B projelerinin sunulacağı, TÜBİTAK tarafından da desteklenen bir Çalıştay düzenlenmektedir.

 

4. Pedagojik Formasyonun Fakülte Düzeyindeki Eğitime Entegrasyonu: Orta Öğretime Yüksek Nitelikli Temel Bilimler Desteği

 • Temel bilim branşlarında öğretmen olmayı tercih edecek öğrencilerin desteklenmesini,
 • Temel bilim uzmanlarının orta öğretime katkısını güçlendirmek üzere, tüm Fakülte öğrencilerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda, lisans eğitimleri sırasında Pedagojik Formasyon alma imkânı sunulmuş ve uygulama yürürlüğe konmuştur. Böylece Fakültemiz söz konusu kararı Üniversitemizde uygulayan tek Fakülte olmuştur.

YTÜ-FEF TEMEL BİLİMLER EĞİTİMİ MODELİ UYGULAMALARI

 

 1. ZORUNLU FAKÜLTE DERSLERİ

Bölümlerimizin öğretim planlarına eklenen Zorunlu Fakülte Dersleri kapsamında öğrencilerimiz,

 

 • YAPAY ZEKÂYA GİRİŞ dersi ile yapay zekânın gizemlerini çözecekler,
 • TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ dersi ile sektörde öne çıkan yazılımları kullanma becerilerini geliştirecekler,
 • SOSYAL SORUMLULUK VE ADALET dersi ile toplumsal konularda farkındalık kazanacaklar; topluma hizmet çalışmaları yürütecekler ve sosyal sorumluluk duygularını güçlendirecekler,
 • KARİYER PLANLAMA ve MESLEKİ ETİK dersi ile sektörün öncü isimlerinin rehberliğinde kariyer planlama süreçlerine başlangıç yapacaklar ve mesleki etik konusunda bilinç kazanacaklardır.

 

Veri İşleme, yapay zekâ tabanlı arama algoritmaları, optimizasyon algoritmaları, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları, yapay zekâ tabanlı problemlerin modellenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme konularını kapsayan “Yapay Zekâya Giriş” dersi, tüm bölümlerdeki öğrencilerimizin yapay zekâ yöntemlerini tanımalarını ve bu yöntemleri kullanarak problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Excel, LATEX, SPSS, MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA, R, PYTHON programlama dilleri ve uygulamalarını kapsayan “Temel Bilgisayar Teknolojilerine Giriş” dersi, öğrencilerimizin temel bilimlerde kullanılan bilgisayar programlama dillerini tanımalarını ve bu programlama dillerinde temel matematiksel/istatistiksel analizler yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Çalışma ve kariyerin psikolojik yönü, kendini analiz, kritik kariyer yetkinlikleri, kariyer stratejileri geliştirme, çalışma yaşamı ile özel yaşamın bütünleştirilmesi, özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi, beden dili, iş görüşmeleri ve mülakatlara hazırlanma, çeşitli sektörlerden profesyonellerle buluşma ve deneyimlerin aktarımı (sektör günleri-akademi, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları) konularını kapsayan “Kariyer Planlama ve Mesleki Etik” dersi, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak, kişilik özellikleri ve becerileri ile mesleki etik ilkeler konusunda farkındalık kazanarak kariyerlerini planlamaları konusunda öğrencilerimize rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla, sosyal sorumluluk ve adalet kavramları, cinsiyete bağlı ayrımcılık ve kadın hakları, çocuk hakları, yaşlı, engelli ve kimsesizlerin toplumsal dezavantajlı durumlarının gözden geçirilmesi, haklar ve yönetmeliklerin irdelenmesi, hayvan hakları, çevre bilinci ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmalar konularını kapsayan “Sosyal Sorumluluk ve Adalet” dersi, öğrencilerimizin ilgili konuları eleştirel bir şekilde düşünme ve analiz etme yetenekleri kazanmalarını ve işbirlikli yaratıcı yöntemleri gözeterek proje geliştirmelerini ve küresel çapta örnekler ışığında yerel olumlu dönüşümlerde aktif rol alabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

 1. BİLİMSEL UZMANLAŞMAYA YÖNELİK SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğrencilerimize, nitelikli temel alan eğitiminin yanı sıra Mesleki Seçmeli Derslerin sistematik bir şekilde organize edilmesi ile bilimsel uzmanlaşmayı destekleyen sertifika programlarının sunulması modeli ilk olarak Bölüm Başkanlığı görevini yürüttüğüm 2022 yılında YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde uygulamaya konmuştur.

 

Tasarım aşamasında, model ile kazanılacak öğrenim çıktılarının, olası tüm paydaşların görüşleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi amacıyla ihtiyaç analizi yapılmış ve iç paydaşlar ile mezunlar ve sektör temsilcilerinden oluşan dış paydaşlardan görüş alınmıştır.

 

Öğrencilerden gelen geri bildirim ve sektörden alınan verilerin bir rapor haline getirilerek değerlendirilmesi sonucunda, Matematik Bölümü’nde uygulanan modelin başarılı olduğu ve öğrencilerin motivasyonunu arttırdığı görülmüştür.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak göreve başladığım 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle söz konusu modelin Fakülte’nin tamamına uygulanmasına yönelik çalışmalar başlamış; 1 Şubat 2024 tarihinde Fakülte’nin diğer bölümlerinde de bu modele geçilmiştir.

 

Ayrıca öğrencilerimize kendi bölümlerinin sunduğu sertifika programlarının yanı sıra isterlerse Fakültemiz bünyesindeki diğer bölümlerin sunduğu sertifika programlarına katılabilme imkânı sunulmuştur.

 

YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi SERTİFİKA PROGRAMLARI için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

 

Bu Yeni Temel Bilimler Eğitimi Modeli Sayesinde

 

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

 • VERİ BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Teknoloji şirketlerinde, finans hizmetlerinde, perakende ve e-ticaret alanlarında, sağlık hizmetlerinde, üretim ve lojistik sektöründe ve kamu hizmetleri alanlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 • SAĞLIK BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK SERTİFİKASI PROGRAMI ile

Sağlık alanında istatistiksel yöntemleri başarıyla uygulama yeteneği kazanacaklar; sağlık verilerinin analizi ve yorumlanması konusunda derin bir anlayış geliştirecekler ve istatistiksel metodolojilerin sağlık bilimlerindeki uygulamalarına odaklanan kapsamlı bir eğitim alacaklardır.

 • FİNANSAL İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bankacılık ve finansal hizmetler, yatırım ve portföy yönetimi, sigortacılık, teknoloji ve veri analitiği, finans sektörüyle ilişkili herhangi bir departmanda çalışabileceklerdir.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

 • FİNANS VE YÖNETİM MATEMATİĞİ SERTİFİKA PROGRAMINI ile

Finansal kurumlarda çalışabilecek yeterlilikte bilgiye sahip olacaklar; sigorta şirketleri, bankalar, şirketlerin muhasebe departmanları ve bütçe-planlama ile ilgili birimlerde çalışabileceklerdir.

 • YAZILIM SERTİFİKA PROGRAMI ile

En az bir programlama dilinde kodlamayı öğrenecekler; yazılım sistemleri geliştirebilecek ve test edebilecekler ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere birçok şirketin yazılım departmanlarında çalışabileceklerdir.

 • BİYOMATEMATİK SERTİFİKA PROGRAMI ile

Biyolojik süreçleri, popülasyon dinamiklerini, genetik analizleri ve benzeri biyolojik konuları matematiksel modeller ve hesaplamalarla incelemeyi öğrenecekler; özellikle epidemiyoloji, genetik, ekoloji ve tıp gibi alanlarda biyolojik verileri analiz edip yorumlayabilecekler; iki bilim dalını birleştirerek kamu ve özel sektördeki AR-GE bölümleri gibi birçok alanda çalışma imkânı kazanacaklar ve aynı zamanda akademik kariyerlerine matematiksel biyoloji alanında devam edebileceklerdir.

 • Matematik Bölümü öğrencileri ayrıca İstatistik Bölümü tarafından verilen “Veri Bilimi Sertifika Programı” ve “Finansal İstatistik Yöntemleri Sertifika Programı”na da katılabileceklerdir.

 

FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

 • YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Nükleer enerji ve sağlık sektöründe, fizik araştırma laboratuvarlarında, veri analizi ve modelleme alanında, uzay ve astrofizik sektöründe, eğitim ve akademik araştırma alanlarında, enerji ve çevre sektöründe iş imkânları bulabileceklerdir.

 • YOĞUN MADDE FİZİĞİ VE UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI ile

Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektöründe, malzeme bilimi ve nanoteknoloji sektöründe, elektronik ve optik sektöründe, araştırma ve geliştirme alanlarında, enerji depolama ve yenilenebilir yakıtlar alanlarında, eğitim ve akademik araştırma alanlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 • KURAMSAL FİZİK SERTİFİKA PROGRAMI ile

Araştırma kurumlarında ve akademik kurumlarda, uzay ve havacılık endüstrisi sektöründe, bilgisayar modelleme ve simülasyon alanlarında, enerji sektöründe, veri analizi ve yapay zekâ alanlarında, finans ve risk analizi alanlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 • NÜKLEER FİZİK VE UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI ile

Nükleer enerji santralleri ve nükleer mühendislik firmalarında, sağlık sektöründe, endüstriyel uygulamalar ve güvenlik alanlarında, araştırma ve geliştirme kurumlarında, çevre ve ekoloji kurumlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

 • FARMASÖTİK ÜRÜN SERTİFİKA PROGRAMI ile

Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, sınıflandırılması, bileşimi, analizi ve tıbbi bitkilerden etken madde izole edilmesi hakkında bilgi sahibi olacaklar; ilaç etken maddesinin tasarımını, sentezini, yapı aydınlatmasını, miktar tayinini, yapı etki ilişkilerini ve metabolizmasını inceleyebilecekler ve akademik çalışmalarda, bilimsel projelere ve endüstriyel uygulamalarda yer alabileceklerdir.

 • BİYOKİMYASAL TEKNOLOJİLER SERTİFİKA PROGRAMI ile

Biyoteknoloji şirketlerinde, biyokimya laboratuvarlarında, üretim ve arıtma tesislerinde, araştırma geliştirme merkezlerinde ve sağlık sektöründe iş imkânları bulabileceklerdir.

 • POLİMER TEKNOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Plastik üretimi alanında, otomotiv sektöründe, ambalaj, gıda paketleme sektöründe, tekstil sektöründe ve lastik üretim fabrikalarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 • KİMYADA KALİTE EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Kimya sektörü ve faaliyet alanlarında, kalite yönetim sistemi eğitimi, kalite güvencesi ve standartları, iyi üretim uygulamaları ve kimyasal analizlerde validasyon konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar; Türkiye’deki standartları ve parametreleri uygulama becerilerini kazanacaklar ve kalite kontrol laboratuvarlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

 • BİYOTEKNOLOJİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Genetik tanı merkezleri ve araştırma geliştirme merkezlerinde, ilaç şirketlerinde, üniversiteler ve eğitim kurumlarında, sağlık alanında, tarım ve gıda teknolojileri şirketlerinde, biyoyakıt üretimi şirketlerinde, biyolojik çevre koruma kuruluşlarında, iş sağlığı ve güvenliği merkezlerinde iş imkânları bulabileceklerdir.

 • GENETİK, GENOMİK VE GELİŞİM BİYOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Akademik ve araştırma kurumlarında, biyoteknoloji ve ilaç şirketlerinde, sağlık hizmetlerinde, tarım ve gıda sanayinde, çevre bilimi ve koruma alanlarında, hukuk ve etik danışmanlığı alanlarında, genomik veri analizi sektöründe iş imkânları bulabileceklerdir.

 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK SERTİFİKA PROGRAMI ile

Biyoteknoloji şirketlerinde, ilaç şirketlerinde, tıbbi araştırma enstitülerinde, hastaneler ve kliniklerde, üniversiteler ve eğitim kurumlarında, kamu kuruluşlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri ayrıca İstatistik Bölümü tarafından verilen “Veri Bilimi Sertifika Programı” ve “Sağlık Bilimlerinde İstatistik Sertifika Programı”na da katılabileceklerdir.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

 • ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ SERTİFİKA PROGRAMI ile

Türk dillerinin konuşulduğu bölgeleri tanıyacaklar; Türk dünyası hakkında bilgi sahibi olacaklar; Türkçenin farklı coğrafyalarda yaşadığı şekilleri öğrenecekler; Azerbaycan dili, Özbekçe ve Türkmence gibi Türk dillerini anlayabilir hâle gelecekler ve basın ve yayın ile eğitim ve öğretim alanlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 • ARŞİV BELGELERİNİ OKUMA SERTİFİKA PROGRAMI ile

Talik, Rika, Divani, Nesih ve Sülüs yazı çeşitlerini öğrenecekler, bu yazılarla kaleme alınmış olan arşiv metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir hale gelecekler; arşivcilik ve kütüphanecilik ile eğitim ve öğretim alanlarında iş imkânları bulabileceklerdir.

 

 

 1. TEMEL BİLİMLER FARKINDALIK ÇALIŞTAYI

 

Ülkemizin dört bir yanından üniversite adayı lise öğrencilerinin temel bilimlere ilgilerini artırmak, genç beyinleri geleceğin bilim insanları olarak ülkemize kazandırmak amacıyla 18 Nisan 2024 Perşembe günü “YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Farkındalık Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 

Aday öğrencilere, Fakültemiz Bölümlerini kazanmaları halinde Bölümde alacakları dersler, temel bilimlerin öncelikli konularında ve gelişen teknolojilerde öğrencilerimizin branşlaşmalarını sağlayan sertifika programlarımız ve bireylerin bilgi, beceri ve sosyal değerlerinin geliştirilmesini sağlayacak Fakülte Zorunlu Derslerimiz tanıtılmıştır.

 

“YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sadece Öğretmen Yetiştirmez!” sloganıyla gerçekleştirilen ve ülkemiz genelinde farklı türdeki liselerden toplam 1500 öğrencinin yüz yüze katıldığı Çalıştayda, aday öğrencilerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerimizdeki derslere ve laboratuvarlara katılımı da sağlanmıştır.

 

 1. BİTİRME TEZİ POSTER SUNUMLARI

 

Öğrencilerimizin bilim insanı kimliğinin lisans düzeyinde gelişmesini teşvik etmek amacıyla, 2022-2023 akademik yılı Bahar Dönemi’nden itibaren, zorunlu ders statüsündeki Bitirme Tezi çalışmalarının sunumları, her dönem sonunda ilan edilen tarihte ve tüm bölüm öğrencilerinin katılımı ile Poster Sunumlarının yer aldığı bir sempozyum formatında gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin tez kalitelerinin arttırılmasının yanı sıra akademik çalışmalara özendirilmelerine yönelik somut bir adım atılmıştır.

 

 1. FAKÜLTE ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ

 

Gerek bölümlerdeki öğretim elemanlarımızın kendi aralarındaki gerek farklı bölümlerdeki öğretim elemanları arasındaki bilimsel etkileşimi güçlendirmek ve lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin her hafta bilimsel bir seminere katılma deneyimi yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla 2023-2024 akademik yılı Güz Dönemi’nden itibaren Fakülte Çarşamba Seminerleri düzenlenmektedir. Her bölümün dönemlik seminer programı önceden ilan edilmekte ve akademik dönem boyunca her Çarşamba günü bölümlerimizin öğretim elemanları uzmanlık alanları doğrultusunda seminer vermektedirler. Seminerlere katılım sağlayan öğrencilerin akademik çalışmaları teşvik edilmekte ve katılımları sosyal transkriptlerine işlenerek belgelenmektedir.

 

 1. TÜBİTAK 2209-A/B ÇALIŞTAYI

 

Lisans öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırmaya özendirilmesi bağlamında çok önemli bir uygulama olan TÜBİTAK 2209-A/B projelerine ilgiyi arttırmak amacıyla ulusal bir    TÜBİTAK 2209-A/B Etkinliğinin 24 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenmesine yönelik organizasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

 1. PEDAGOJİK FORMASYON

 

Öğretmenlik mesleğine gönül vermiş öğrencilerimizi desteklemek amacıyla, Fakültemizin tüm bölümlerindeki öğrencilerimize, Pedagojik Formasyon eğitimini lisans öğrenimleri sırasında tamamlama imkânı sunulmuş ve uygulama, 2023-2024 Güz Dönemi’nde yürürlüğe konmuştur.