Prof. Dr. Salim YÜCE | 2024 Rektör Adaylığı

 

YTÜ’de YENİ BİR ÜNİVERSİTE MODELİ:

Üniversitenin Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Öncülük Konumunun Yeniden Tesis Edilmesi

 


2011 ve 2022 yılları arasında YTÜ FEF Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı,

2022 ve 2023 yılları arasında YTÜ FEF Matematik Bölüm Başkanlığı,

2009 ve 2012 yılları arasında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı,

2012 ve 2014 yılları arasında YTÜ Yönetim Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüş,

1 Şubat 2023 tarihinden itibaren YTÜ FEF Dekanlığı görevini yürütmekte olan ve bu sayede,


 

Üniversiteyi güçlü/geliştirilmesi gereken yönleri açısından iyi tanıyan bir idareci olarak VİZYONUM:

 

 

Öncelikle eğitim-öğretimde ardından Ar-Ge çalışmalarında reform yapılmadan Üniversitenin güçlü ve somut toplumsal yarar üretemeyeceği düşüncesinden hareketle, Üniversitenin bilimsel, teknolojik ve toplumsal öncülük konumunun yeniden tesis edilmesine katkı sunmak amacıyla yeni bir üniversite modeli uygulamaya koymak ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ni saygın bir dünya üniversitesi haline getirmek üzere aşağıdaki dört temel projeyi gerçekleştirmek.

 

 

 1. UZMANLAŞMA ÖNCELİKLİ EĞİTİM

 

 1. “2024-YTÜ Rektör Adaylığı Dosyası”nın “2023-2024 Dekanlık Dönemi Faaliyetlerim” bölümünde, gerekçesi, kavramsal yapısı ve uygulamaları ayrıntılı biçimde açıklanan, YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde geliştirmiş ve hayata geçirmiş olduğum “YTÜ-FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli”ni Üniversitenin geneline uygulamak ve bu doğrultuda, tüm lisans programlarında, yüksek nitelikli alan eğitiminin yanı sıra yenilikçi Sertifika Programları ile bilimsel uzmanlaşmayı destekleyen, kaliteden ödün vermeyen, katma değeri yüksek ve öncü öğretim planları sunma uygulamasını gerçekleştirmek.

 

 1. Yapay Zekâ”, “Bilgi Teknolojileri”, “Kariyer Planlama ve Mesleki Etik” ve “Sosyal Sorumluluk ve Adalet” konularında, tüm bölümlerde “Zorunlu Üniversite Dersleri” sunmak.

 

 1. Yapay Zekâ Çağı’nda yaşanan gelişmelerin Üniversite eğitimine yansımalarını analiz ederek Üniversitenin yeni bilgi üretme potansiyelini güçlendirmek ve sürekli kılmak üzere, Üniversite bünyesindeki tüm lisans ve lisansüstü bölüm ve programlardaki öğrenme-öğretme yöntemleri ile ölçme-değerlendirme yöntemlerinin yeniden modellenmesi projesini hayata geçirmek.

 

 1. Öğretim elemanlarının talep ettikleri/ihtiyaç duydukları akademik ve teknolojik uzmanlık alanlarında “Eğiticilerin Eğitimi” ile yurt içi ve yurt dışı fon/burs bulma çalışmalarını destekleyecek ve koordine edecek bir “Akademik Mükemmeliyet Birimi” kurmak.

 

 1. Lisans öğrencilerinin üniversiteye uyumunu ve entegrasyonunu kolaylaştırmak üzere, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi veren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını ve Temel Bilim dersleri ile Sosyal Seçmeli dersleri veren, Rektörlüğe bağlı bir Temel ve Sosyal Bilimler Bölümünü bünyesinde barındıran bir “Hazırlık Okulu” açmak.

 

 1. Üniversitede sunulan Doktora Programlarını birer uluslararası çekim merkezi haline getirmek; Doktora eğitimi ve özellikle Doktora Yeterlik uygulamalarında en yüksek bilimsel kaliteyi hedefleyen yeni bir model ortaya koymak.

 

 

 

 1. TOPLUMSAL YARAR ODAKLI AR-GE VE YAYGIN TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI   

 

 1. Bilimsel ve teknolojik uzmanlığını öncelikle kendi ekosisteminde uygulamaya koymayı ve toplum yararına somut ürüne dönüştürmeyi stratejik amaç edinen, kalitesinin sürdürülebilirliğini önce kendi bünyesinde sağlayan ve başka kurum ve kuruluşlara örnek teşkil eden ve destek veren, öğretim elemanlarının bireysel gelir elde etmesinin yanı sıra yaygın ulusal ve toplumsal kazanımlara öncelik veren Toplumsal Yarar Odaklı bir Ar-Ge Modelini YTÜ Teknopark bünyesinde uygulamak.

 

 1. Bilimsel ve teknolojik verileri toplumun hissedeceği şekilde toplum yararına dönüştürmek üzere, üniversitenin topluma hizmet işlevini bilim ve teknoloji temeline oturtarak yaygınlaştırmak ve “hayata dokunacak” somut uygulamalara dönüştürmek amacıyla, teknoloji ve sosyal bilimleri buluşturan, disiplinlerarası yaklaşımların ötesine geçerek temel bilimler-mühendislik bilimleri ile sosyal bilimlerin bir araya getirileceği toplum odaklı, yenilikçi bir ‘bilimlerarasılık’ modeli uygulamak üzere YTÜ Tekno-SosyoPark projesini hayata geçirmek.

 

 

 1. BÜTÜNCÜL BİR ÜNİVERSİTE YÖNETİM VE OTOMASYON SİSTEMİ

 

 1. Öncü bir üniversite otomasyonu modeli ve ürünü ile ülkemiz yükseköğretimine katkı sunmak, dışa bağımlılığı asgari düzeye indirmek ve zamandan/maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla, birbiri ile konuşmayan, her bir birimin kendi imkânları ile yaptırdığı ve her yıl milyonların harcandığı 35 adet ayrı otomasyon sistemi uygulamasını sonlandırmak ve bunun yerine, Üniversitenin öz kaynaklarını kullanarak, tüm otomasyon sistemlerinin birbiri ile konuştuğu, tüm idari süreç ve prosedürlerin otomatize edildiği, insan hatasını sıfırlayan ve kontrol edilebilir bir otomasyon sistemi (Yıldız Teknik Üniversitesi Otomasyon Sistemi - YTUSIS) üretmek, patentlemek ve böylece zamanın ve kaynakların etkin kullanılması yoluyla Üniversitenin eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji ve toplumsal yarar üretme potansiyelini güçlendirmek.
 2. YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde uygulamaya konmuş olan “Yıldızlı Olmak İster Misiniz?” projesini Üniversitenin geneline uygulamak ve her yıl akademik çalışmaları ile üstün başarılar elde etmiş belli sayıda bilim insanının Üniversiteye katılımını sağlamak.
 3. Sürdürülebilir bir uluslararasılaşma modeli hayata geçirerek alanında üstün başarılar elde etmiş bilim insanlarının Üniversite bünyesindeki her bölüme Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı statüsünde katılımını sağlamak ve böylece nitelikli uluslararası öğrenci sayısını ve iş birliklerini artırmak.
 4. Üniversite idari personelinin yetkinliğini artırmak üzere Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde ücretsiz Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi, Kamu Yönetimi Eğitimi, Yükseköğretim Mevzuat Eğitimi ve Psikolojik Destek Eğitimi vermek.
 5. Üniversitenin idari işleyişinin zaman ve maliyet etkin yürütülmesini sağlamak üzere, fakülteler bünyesinde, temel idari birimler olan daire başkanlıkları ile eşgüdümü rahatlıkla yürütebilecek fakülte idari birimlerinin kurulmasını içeren yeni bir idari yapılanma sistemi kurmak.

 

 

 

 1. ÜNİVERSİTE RESMİ KİMLİĞİ DIŞINDAKİ ALANLAR     

(YTÜ VAKIF-YTÜ OKULLARI-LOJMAN)

 

 1. Medeniyet anlayışımızda olduğu gibi yönetim anlayışımın da temeli olan “insanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi doğrultusunda, Üniversite içindeki sosyal denge ve adaleti tesis edecek ve mali yapıyı güçlendirecek şekilde bir vakıf yönetimini hayata geçirmek ve böylece Ar-Ge ve bilimsel etkinliklerin öz kaynaklarla finansmanını artırmayı, öğrencilere sunulan burs imkanlarını azami düzeye çıkarmayı ve tüm akademik ve idari personeli teşvik ederek çalışma motivasyonlarını artırmayı mümkün kılacak ticari girişim projeleri geliştirmek.
 2. YTÜ Okullarının orta öğretimi kapsayacak şekilde ülkemizde markalaşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, bununla birlikte Üniversite iç paydaşlarının aidiyet duygularını güçlendirecek şekilde iç paydaşlara makul ücret politikaları uygulamak.
 3. Üniversitenin sosyal alanının bir parçası olan lojmanların, iç paydaşların aidiyet duygularını güçlendirecek şekilde adaletli dağıtımına öncelik veren bir lojman yönetim sistemini hayata geçirmek.