İdari Teşkilat Yapılanması

İdari Teşkilat Yapılanması

 • Rektörlük bünyesindeki “Genel Sekreter-Daire Başkanı-Şube Müdürü-Şef“ şeklindeki idari yapılanma Fakülte/Enstitü/Yüksekokul bünyesinde de “Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreteri- Şube Müdürü-Şef” şeklinde düzenlenerek YTÜ İdari Teşkilat Şeması yeniden düzenlenecektir.

  Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreteri’nin altında fakültelerin özelliklerine göre; öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler şube müdürlükleri kurulacaktır.

 

 • Daire Başkanlıklarındaki “Şube Müdürü-Şef “ yapılanması yeniden düzenlenecek ve iki yeni Daire Başkanlığı kurulacaktır:

  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulacaktır. Görevleri şunlardır:                                  
  a) Üniversitenin tüm personel ve sosyal hizmetlerini görmek, b) Bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak, c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yapmak, d) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yerine getirmek.
   
 • Araştırma, Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı kurulacaktır. Görevleri şunlardır:    

  a) Kalkınma planları ve yükseköğretim planları doğrultusunda, bütçeden ayrılan bilimsel araştırma kaynaklarının en verimli biçimde ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak önerileri hazırlamak, uygulamaları izlemek, b) Kalkınma plan ve hedefleri doğrultusunda, Üniversitenin ve birimlerinin ana görevlerine ilişkin politikaları oluşturacak şekilde çalışmalar yapmak, c) Plan ve programları hazırlamak, uygulamayı izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, karşılaşılan güçlükleri giderici önlemleri saptayarak Rektörlüğe sunmak, d) Plan ve yıllık programlarla ilgili araştırmalar yapmak, istatistik verileri toplayıp değerlendirmek, e) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında, kanunlarla belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda sürekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
   
 • İdari işleyişin ilk ve en önemli basamağı olan “Bölüm Sekreterliği” kurumsal kimlik haline getirilerek kendisine özel bir kadro statüsü kazandırılacaktır.
   
 • Yapılanma içerisinde, idari personelin birimler arası değişimi, kişilerin niteliksel gelişimleri ve birimlerin özellikleri temel alınarak zorunlu hale getirilecektir. Bu sayede görevde yükseltmelerin, tüm personelin idari mekanizmalardan geçerek yapılması sağlanacaktır.
   
 • İdari personelin “2023 Üniversitesi” modelinde önemli bir yer alması nedeniyle personelin motivasyonunu arttırılacak projeler geliştirilecektir.

  Kriterleri belirlenecek olan “İdari Ödül Sistemi” ile tüm personele hak ettiği değer verilecektir.
  Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi daha profesyonel bir şekilde planlanacaktır.
  Sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi nitelik ve nicelik olarak da arttırılacaktır.
  Kişisel gelişimler için SEM üzerinden ücretsiz eğitimler verilecektir.