Hedef: 2023 Üniversitesi

Hedef: 2023 Üniversitesi

Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında ülkemizin

·         Ekonomisinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması

·         İhracatının 500 milyar Amerikan doları olması

·         Milli gelirinin en az 3 katına çıkarılması

·         Kişi başına düşen milli gelirinin 25.000 Amerikan doları olması

·         İlköğretim okullaşma oranının %100’e yaklaştığı günümüzde, orta öğretim okullaşma oranının da aynı başarıyı yakalaması

·         Yerli uçak, uydu, savaş uçağı ve tankını;  yerli sismik gemisini, milli savunma uydusunu üretmesi ve nükleer enerji santralini kurması

·         Üç kıtanın buluştuğu bir üretim ve lojistik merkezi olması

·         Her bölgesinin karayolu ve demiryolu ağları ile örülmesi

·         Dünyanın en büyük 10 limanından birine sahip olması

·         Kültürünün uluslararası arenaya çıkarılması

hedeflenmiştir.

Bu büyük hedeflere;

·         Rekabetçi ve ihracata dayalı büyüme izlemleri doğrultusunda sistemli çalışarak

·         Doğru stratejileri tespit ederek

·         Girişimci insan kaynağını geliştirerek

·         Yenilikçi ürün geliştirme-üretim-pazarlama yöntemini benimseyerek

ulaşabiliriz.

Ülkenin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında üniversitelerin bu heyecanı paylaşmaması düşünülemez. Hatta bu hedeflere ulaşmada üniversitelerin göstereceği başarıların da önemli bir etken olduğu aşikârdır. Bu hizmet aşkı ve heyecanı ile mensubu bulunduğum Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurumları’na lokomotif olması için gerekli insan kaynağına ve yetkinliğe sahip olduğu inancındayım.

Bu bağlamda, üniversiteleri var edenin bina ve laboratuvar değil “insanı yaşat ki devlet yaşasın” bilinciyle insan odaklı bir yönetim modeli ve anlayışı olduğunu düşünüyorum.

Bu yönetim anlayışı içerisinde, gerek uluslararası düzeyde araştırmalarıyla öğretim üyelerimizin, gerekse 2023 hedeflerinde temel beyin gücü olan öğrencilerimizin ve tüm bunların en büyük yardımcısı konumundaki idari personelimizin katkılarıyla, üniversitemizin dünya sıralamalarında saygın konuma ulaşması için gerekli olan tüm faaliyetlerin yerine getirilmesine hizmet edecek projeler geliştirilecektir. Tüm bunları hayata geçirirken, gelirlerini, harcamalarını, Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarını iç paydaşları ile görüşüp paylaşan şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenecektir.

Bilgi ve teknoloji çağında, üniversitemizde temsil ve yönetim modelinde daha çok “profesyonel örgüt yapısı”, bir diğer ifadeyle “kurumsallaşma” olması gerektiği bilinciyle kendine özgü bir kurumsal kültür oluşturulacak; lider-liderlik ayrımında olduğu gibi rektör yerine rektörlük kavramının yönetişimle entegrasyonu sağlanacak ve bu çerçevede “üniversitenin yönetimi” değil, “üniversitenin yönetişimi” kavramı etkin hale getirilecektir.

“2023 Üniversitesi” modelinde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin uluslararasılaşması pek çok açıdan önem taşımaktadır. Öncelikle, devlet desteğine ilaveten kendi kaynaklarını oluşturma çabası gösteren üniversitemiz için uluslararası öğrenciler, gerek önemli bir gelir kaynağı olması gerekse kalite standartlarının yükseltilerek verimli ve nitelikli yükseköğretim hizmeti sunulması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, uluslararası öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için yurt dışında tanıtımımızı yapacak birimler oluşturmak başta olmak üzere tüm kanallar kullanılacaktır. Uluslararasılaşmanın bir diğer katkısı da öğrenci hareketliliği sayesinde farklı coğrafya ve kültürlerden gelen öğrencilerle bir arada yaşamayı öğretici ve farklılıklara hoşgörüyü arttırıcı bir ortamı geliştirecek olmasıdır. Ayrıca öğretim elemanı hareketliliği ve akademisyenlerin uluslararası işbirliği, akademik çalışmalara uluslararası bir standart kazandıracaktır. Bu düşünceler bağlamında, kısa süre içerisinde uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayımızı arttıracak nitelikte adımlar atılacaktır.

Bologna süreci kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen reformların, üniversitelerin araştırma ve eğitim programlarında inovasyona yer vermelerini ve kalite standartları oluşturmalarını teşvik ederek yükseköğretimdeki profesyonelleşmeye katkıda bulunacağı düşüncesiyle üniversitemizde;

·         Dış kalite güvencesi alanında ortak standartlar belirlenmesi

·         Sürekli gelişme ve gönüllü olarak yürütülen kurumsal kalite süreçlerinin yaygınlaştırılması

sağlanacaktır.

Bir bütün olarak kalite güvence sistemine geçilecek ve bu sayede de;

·         Üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik dünyada tanınırlığı arttırılacak

·         Üniversite içindeki tüm faaliyetlerin şeffaf olması gerekliliğinden hareketle, tüm iç paydaşlarda sorumluluk ve hesap verilebilirlik bilinci güçlendirilecektir.

Üniversiteler toplumun, bölgenin, ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalamaz. Bu noktadan hareketle;

·         Teknopark’ın sadece kira geliri getiren bir birimden, AR-GE çalışmalarına önem veren ve teorik bilginin ürüne aktarıldığı bir birime dönüşümü sağlanacaktır.

·         Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunların ele alındığı, bunlara yönelik çözümlerin getirildiği ve sosyal kalkınma politikalarına yön verecek çalışmaların yapılacağı “SOSYOPARK” kurulacaktır.

·         Bilişim alt yapısı modernize edilecek; USIS, GSIS, EUS gibi önemli ve büyük yazılım sistemleri güncellenerek tek bir çatı altında toplanacaktır. Ayrıca idari işleyişi kolaylaştırma ve denetleme amacıyla benzer yazılımlar arttırılacak ve diğer üniversitelerin de bu sistemlerden faydalanmaları için Üniversitelerarası Kurul’da ve Yükseköğretim Kurulu’nda tanıtımlar yapılarak bilgi işlem boyutunda da lokomotif rol üstlenilecektir.

Bilindiği üzere, ülkenin 2023 hedeflerine koştuğu şu dönemde, dünyanın önde gelen ekonomilerden biri olma isteğine, daha çok yaratıcılık gerektiren ve yüksek teknolojiye dayanan endüstriyel sektörlerin gelişmesinin bir numaralı motoru olan üniversitelerinde kendine özgü çalışmalarıyla katkıda bulunması gerekmektedir. Bu bilinçle, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bir “2023 Üniversitesi” olması yolunda katkı sağlayacak her paydaşın projelerinin önünü açacağıma ve ortak akıl-ortak sorumluluk anlayışıyla hizmet edeceğime söz veriyorum.

Gelin hep beraber üniversitemizi hak ettiği yere taşıyalım.