Akademik Personelle İlgili İdealler

   

1. Atama ve yükseltmeler bağlamında, öğretim elemanlarının özlük hakkı mağduriyetini engelleyecek yeni bir sistem geliştirilecek; bölüm kurullarının yapacağı akademik norm çalışması ve kurul görüşleri dikkate alınacaktır.

2. Öğretim elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımları konusunda teşvik edici çalışmalar yapılacak ve bu konudaki bürokrasi kaldırılacaktır.

3. Akademik personelin Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenleyeceği kongre ve sempozyum faaliyetlerini yürüten bir birim kurularak bu tür etkinliklerin niteliği ve niceliği arttırılacaktır.

4. Tüm öğretim elemanlarımıza yabancı dil desteği verilecek ve Akademik Çeviri Birimi yeniden açılacaktır.

5. Araştırma görevlilerinin atanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50-d maddesi yerine 33-a maddesi tercih edilecektir. Mevcut 50-d kadrosunda görev yapan Araştırma görevlilerinin 33-a kadrosuna geçişleri makul ilkelere bağlanacaktır.

6. Ek Ders Ücretlendirme Sistemi (EUS) daha etkin hale getirilerek ek ders ücretlerinin yeniden düzenli ödenmesi sağlanacaktır.

7. Davutpaşa Kampüsü’nde bir Lokal inşa edilecektir.