AR-GE ile İlgili İdealler

   

1.Yürürlük tarihleri esas alınarak AYDEK kriterlerinin üniversitemize sağladığı akademik katkının analizi yapılacak; kriterler, analiz sonuçlarına göre, Bölüm ve Fakülte kurullarında alınan kararlar doğrultusunda Senato’da yeniden görüşülecektir.

2. Akademik yayın teşvik sistemi, sadece makale/kitap değil de, tüm akademik çalışmalar temelinde desteklenecek şekilde güncellenecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

3. Akademik ve idari personelin diğer kurumların Sosyal Tesisleri’ni kullanmasında kolaylıklar sağlanmaya devam edilecek ve üniversitemize şehir dışında bir sosyal tesis kazandırılacaktır.

4. BAP değerlendirme süreçleri güncellenerek daha fazla projenin desteklenmesi sağlanacaktır.

5. Tüm öğretim elemanlarının Döner Sermaye faaliyetlerinin arttırılması teşvik edilecektir.

6. Basım ve Yayım Merkezi’nin etkinliği arttırılacaktır.

7. Üniversitemiz bünyesinde öğretim elemanlarının çıkaracağı kaliteli dergi sayısının çoğaltılması teşvik edilecektir.

8. Kurulacak “Bilimsel Araştırma Merkezi (Research Center)” sayesinde sektör ile öğretim elemanları bir araya getirilerek sorunların çözümüne yönelik toplum-üniversite-sanayi işbirliği sağlanacaktır.

9. Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin olanakları, işlevsellikleri ve etkinlikleri arttırılacaktır.

10. Proje Destek Ofisi ile öğretim elemanlarının ilişkileri yeniden yapılandırılarak endüstri ile işbirliği aktif hale getirilecektir.

11. Laboratuvar ihtiyacı olan bölümlerimizin talepleri en kısa sürede sonuca bağlanacaktır.