Kurumsal Kültür

Kurumsal Kültür

Yoğun rekabetin yaşandığı küresel dünyada üniversiteler, değişime ayak uydurmakta zorlanmakla birlikte değişimin gerisinde kalmamak ve hedef kitlesi olan öğrencilere daha kolay ulaşmak, aidiyet duygusu kazandırmak ve onların memnuniyetlerini sağlamak için birtakım çalışmalar yapmaktadır. Bir üniversitede kurumsal kimlik çalışması; üniversitenin ne olduğunu, gelecekte neleri amaçlayıp hedeflediği, ne tür bir idari ve akademik yapı ve yönetim anlayışı benimsediği ve öğrencileri ile idari-akademik personeline nasıl davrandığı konularını içermektedir. Üniversitenin sahip olduğu binaların renginden dış cephe kaplamasına, logosundaki rengine, iç paydaşların motivasyonundan dış paydaşların üniversite ile ilgili tavır ve davranışlarına kadar her bir özellik, kurumsal kimlik kavramını oluşturur. Üniversite kurum felsefesi ise, üniversitenin değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir. Kurumsal felsefe bir kurumun kurumsal kültürünü oluşturan öz değerleri ve ilkeleri şekillendirir. Kurumsal felsefe genellikle Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ya da Rektör tarafından benimsenen iş misyonu ve değerleri olarak tanımlandığından yöneticilerin felsefesi genellikle üniversitenin misyon ifadesinde ortaya konmaktadır. Üniversite kimliği tarafından doğrudan etkilenen fakat kontrol edilemeyen üniversite imajı ise, üniversitenin tüm ürünlerinin görünümünün, üniversite kimliği hedefine uygun olarak oluşturulmasını kapsar. Üniversite kurum kimliği, kurumun gözle görülen karakteristik özellikleri; üniversite imajı ise, kurumun kimlik ya da kişiliğinin algılanmasıdır.

İyi bir üniversite imajının oluşturulması, iç ve dış paydaşların üniversiteyi iyi bir şekilde tanıması ve üniversite hakkında doğru ve olumlu izlenimlere sahip olması ile mümkündür. Bir üniversitede kurum kültürü; üniversitenin tüm üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve kabul ettikleri, onların davranışlarını yönlendiren ve onları karakterize eden, gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının sonucu ortaya çıkan normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklardan oluşan semboller ve uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu kültür, yazılı bir metin halinde bulunmaz ve çekirdeğini üniversitedeki tüm iç paydaşların zihinlerinde yarattıkları dış dünya ile ilgili deneyimlerine düzen ve anlamlılık getiren, doğruluğu sorgulanmadan kabul edilen bilinç dışı düzeydeki varsayımları oluşturur.

Kurumsal kültürümüz; kaliteli eğitim, vizyoner bakış açısı,  öğrenci ve personele akademik yaklaşım gibi konularda kendine özgü unsurları barındıracaktır. Üniversite kimliğini vurgulayan logo, kuruluş yıldönümü etkinlikleri,  üniversite üyelerinin akademik giysileri gibi önemli unsurlar olan semboller; tüm paydaşlarımıza kendini üniversitesinin bir parçası olduğu duygusunu verecek ve onun için özel bir anlam ifade edecek şekilde planlanacaktır. Üniversite kültürümüzün gerek öğrenciler gerekse idari-akademik personelimiz tarafından kabul görmesinin güç olan boyutu, bunların gözle görülemeyen unsurlar olmasıdır. Değerler, olaylara ve insanlara yaklaşım, yönetim anlayışı ve benzeri konuların iç paydaşlarca benimsenmesi uzun süreç olmakla birlikte kısa süre içerisinde tüm bireylerimiz insan odaklı yönetim anlayışımız ile bir Yıldızlı olma ayrıcalığını hissedecek; gerek eğitim-öğretim gerekse AR-GE faaliyetlerinin üniversite dışındaki doğru ve planlı tanıtımı ile tercih edilebilirliği artmış bir Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yapmanın gururunu taşıyacaktır.

“Projelerim ve Hedeflerim”de belirttiğim gibi, Avrupa standartlarında kendine özgü bir model üretmeyi, akademik ve idari personelini açık ve tartışmaya dayalı iletişim konusunda bireysel olarak geliştirmeyi, ekip çalışmasını güçlendirmeyi ve motivasyonun arttırılmasını hedefleyerek Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kurumsal kültürü geliştirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Ayrıca, üniversitemize ilişkin aidiyet duygusu oluşturulacaktır.

Bu amaçla üniversitemizde Kurumsal Kültür ve İletişim Değerlendirme Birimi kurulacaktır. Bu birimin temel hedefi, üniversitemizin farklı bölümlerinden öğretim elemanlarının bir araya gelmesi ile oluşturulmuş çok-disiplinli bir araştırma grubu olarak, kurumsal kültür ve iletişimle ilgili süreçlerin bilimsel bir çalışma çerçevesinde analiz edilmesini sağlamak ve bu bağlamda daha iyi bir üniversite yaşamına yönelik öneriler geliştirmek olacaktır. Birim, önce çalışma grubumuz tarafından öğrencilerin, mezunların, akademik, idari ve emekli personelin üniversiteye ilişkin gözlemlerini ve fikirlerini değerlendirmek üzere bir ölçek hazırlayacak ve bu ölçek kapsamında veri toplayacaktır; katılımcılar ise üniversitemiz bünyesindeki tüm kampüsler üzerinden tabakalı sistematik örnekleme yöntemi ile seçilecektir. Araştırmaya katılan kişilerin düşünceleri ve beklentileri, daha iyi bir üniversite yaşamına yönelik öneriler geliştirilmesi ve bu önerilerin üniversite yönetimi ile paylaşılarak kurumsal aidiyet politikalarının oluşturulması amacıyla kullanılacaktır.