Girişimci Üniversite

Girişimci Üniversite

İnovasyon, yeni fikirlerin ve olasılıkların değişik bir bakış açısı ile tanımlanması ve üretilmesidir. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş hizmet ya da üretim yönetimini geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.

İnovatif olmak için; ileriyi gören, gözlemci, duyarlı, öğrenmeye açık, meraklı, hayalperest, çözüm odaklı, cesur ve araştırmayı seven bir ruha sahip olmamız gerekmektedir.

Girişimcilik; çevremize farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken tespit ettiğimiz fırsatları değerlendirme sürecidir. Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Girişimcilik için fikir üretmek, AR-GE yapmak şarttır.

Tüm öğrencilerimizin girişimci bireyler olması beklenememekle birlikte Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Mühendislik Bilimleri eksenindeki üniversitemizde her paydaşımızın girişimcilik ruhuna sahip olmasını sağlayacak projeler geliştireceğiz.

Uluslararası endekslerden biri olan “Cornell University” tarafından yayımlanan Global İnovasyon Endeks’e göre Türkiye, dünyadaki 142 ülke arasında 68. sırada;  “Toronto University”ye bağlı “Martin Prosperity Institute” tarafından yayımlanan Global Yayıncılık Endeksi’ne göre ise Türkiye 82 ülke arasında 68. sıradadır.

Dünyanın büyük bir hızla değiştiği 20. yüzyılda, eğitimin kitleselleşmesi, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırma projelerinin çoğalması, artan araştırma maliyetleri, küreselleşme, endüstri ile işbirliği gibi baskılar sonucu “3. Nesil Üniversite” ortaya çıkmıştır.

Üniversitemizde, istihdama ve ekonomiye katkıda bulunacak girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlamak için öncelikle buna engel olan temel yapısal sorunları çözmemiz gerektiğinin bilincindeyim.

Ciddi bir araştırma çıktısı olmayan bir üniversitenin girişimci bireyler yetiştirmesi beklenemeyeceğinden, öncelikle bu vizyona sahip bir “Girişimci Üniversite” modeli geliştirilecektir.

Girişimciliğin ticaret ile karıştırılması ve üniversitenin dışında olması gereken bir aktivite olarak konumlandırılması, girişimci yetiştirmek adına diğer bir engeldir. Bunun için tüm akademik personelimizde, üniversitenin ürettiği araştırmayı ticarileştirerek topluma ekonomik yarar sağlaması fikri kabul görmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Türkiye’de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” hazırlanmış ve bu endeks ile ülkenin 50 üniversitesi sıralanmıştır. Böylelikle, üniversitelerarası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artması hedeflenmiştir. Bu endeks ile üniversiteler, 5 farklı boyutta 23 göstergeye göre sıralanmıştır:

 

Bu sıralamalarda üniversitemiz;

·         2012 yılında 41 puan ile 19. sırada

·         2013 yılında 49,6 puan ile 15. sırada

·         2014 yılında 57,44 puan ile 11. sırada

·         2015 yılında 63,93 puan ile 10. sırada

yer almıştır. Dünya sıralamasında ilk 500’de yer almayı hedefleyen bir yönetim ile TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk üçte olmak, üniversitemiz için uzak bir hedef değildir.

“Girişimci Üniversite" hedefi doğrultusunda üniversitemizde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleşmesi sağlanacaktır:

·         İdari örgütlenmede olabildiğince düz bir yapılanma ve olabildiğince az kısıtlayıcı bir yönetim sistemi kurulacak, akademik yapılanmada ise güçlü ve etkin bir bölümler arası iletişim sağlanacaktır.

·         Teknoparkların hedefi araştırmanın ticarileştirilmesini kolaylaştırmaktır; fakat Teknoparkımız daha farklı bir vizyon ve misyona sahip olacaktır. Teknoparkımız, kira geliri ve kiracı şirketlere de vergi muafiyeti sağlayan bir kuruluştan araştırma ve geliştirme ile ilgili şirketlerin içinde yer aldığı, teorik bilgilerin üretime döndüğü ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir birime dönüştürülecektir.

·         Üniversitemizin tüm programlarda planlama, zaman yönetimi, ekip çalışması, iletişim, teknoloji okuryazarlığı, bilgiye ulaşım gibi beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 • Lisans programlarındaki öğrencilerin tümüne,
 • İlki birinci veya ikinci sınıfta olmak üzere sosyoloji/iktisat/tarih dersi (teknoloji tarihi, toplum ve teknoloji, girişimciliğin sosyal/kültürel temelleri, sosyal girişimcilik) veya ilham verici, tohum ekici (göz açıcı) bir girişimcilik dersi,
 • Diğeri üçüncü veya dördüncü sınıfta şirket kurmasına yönelik teknik/metodolojik bir ders (iş fikri, iş modeli, yalın girişim prensipleri)

olmak üzere iki ders zorunlu hale getirilecektir.

 

 • Ayrıca girişimcilik ile ilgilenen lisans öğrencilerinin temel muhasebe, finans, pazarlama, strateji ve ticaret hukuku derslerini sosyal seçimlik ders olarak almalarına imkân sağlayacaktır.

 

·         Lisansüstü öğrencilere ise girişimcilik dersi (design thinking, KOBİ yönetimi, iş büyütme vb.) zorunlu ders olarak okutulacak şekilde programlar güncellenecek ve ayrıca “Girişimcilik Yüksek Lisans Programı” açılacaktır.

 

 • Üniversitenin üst düzey yöneticilerinin, yani dekanların, hatta bölüm başkanlarının seçiminde, kendini “sosyal girişimci” olarak tanımlayan, mümkünse girişimcilik deneyimine sahip, değilse de en azından girişimci ruha sahip öğretim üyeleri tercih edilecektir.

 

 • Girişimcilik için üniversitemizdeki varlığı ve işbirliği önemli olan mühendislik, işletme ve tasarım bölümlerinin yanı sıra üniversitedeki girişimcilik ekosistemine önemli bir destek vereceği düşüncesiyle YÖK’e dosyası zaten gönderilmiş olan Hukuk Fakültesi’nin açılması hızlandırılacaktır.

 

 • Girişimcilik, hiçbir fakültede konumlandırılmayacak ve üniversitedeki girişimcilik aktiviteleri Rektör veya Rektör Yardımcısı seviyesinde koordine edilecektir.

 

 • AYDEK kriterlerinde, özellikle mühendislik alanlarına başvuracak öğretim üyelerinin girişimcilik deneyimi veya girişimciliğe ilgisi dikkate alınacak; öğretim üyelerinin akademik derece ve yayınlarının yanında patentleri ve kurdukları (veya kurmayı planladıkları) şirketleri de önemli bir etken olarak değerlendirilecektir.
 • Üniversite-sanayi işbirliği projeleri planlanırken yeni kurulan (özellikle üniversite bağlantılı) şirketler hedeflenecek; öğrenci stajları, danışmanlıklar ve ürün/hizmet alımları için bu tür şirketler tercih edilecektir.

 

 • Üniversitedeki tüm programlarda en az bir staj zorunlu (ve kredili) olacak ve tüm öğrencilerin ilgili kurumlarda en az iki ay çalışmaları sağlanacaktır. Girişimci olmak isteyen öğrencilere girişimcilik dünyasını yakından izleme fırsatı vereceği gerekçesiyle stajların üniversitenin kuluçka merkezinde ve teknoparkında veya yeni kurulan şirketlerde yapılması teşvik edilecektir.

 

 • Rektörlük olarak her yıl bir iş fikri ve iş modeli yarışması; üniversite içinde ve çevresinde öğrencilerin iş dünyasını ve girişimciliği deneyimleyebileceği kapsamlı bir ulusal veya uluslararası girişimcilik zirvesi veya kongresi düzenlenecektir. Böylelikle öğrencilerimiz, girişimciliğe özendirilecek ve girişimciliğin önemi hem tüm topluma aktarılmış hem de kendi içinden çıkan girişimcilerimiz ekosisteme tanıtılmış olacaktır.

 

 • Mezunların bir melek yatırımcı ağı ile girişimci öğrenci ve öğretim üyelerine girişim sermayesi sağlaması, öğrencilere mentörlük ve koçluk hizmetleri verebilmesi ve öğrencileri kendi iş ağlarına dâhil ederek işlerini geliştirmelerine destek vermesini sağlamak amacıyla YTÜ Mezunlar Derneğinin üniversitemizin tüm girişimcilik aktivitelerinin içinde yer alması planlanmaktadır.

 

 

Üniversitemizin uluslararası kuruluşların yaptığı sıralamadaki konumunu ve TÜBİTAK tarafından “Girişimci Üniversite”  sıralamasında son 4 yıldaki durumunu tespit edip uluslararası sıralamalarda ilk 500’e ve “Girişimci Üniversite” sıralamasında ilk 3’e girme hedefini ortaya koyduktan sonra, şimdi de başlıca projelerim hakkında geniş bilgi vereceğim.